Historia Słowian - wprowadzenie


 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIEJACH SŁOWIAN DO ROKU 1000.

 (uwzględnione są również wydarzenia mające wpływ na historię Słowian)

 

V/VI w. Krystalizowanie się praskiej prowincji kulturowej u podnóża Karpat i Sudetów oraz jej pokrewnych na Niżu Polskim.

 

ok. 550 Jordanes opisuje ludy słowiańskie zamieszkujące między Wisłą a Dnieprem.

 

545-555. Prokop z Cezarei opisuje zwyczaje i wierzenia Słowian.

 

549-550. Sklawinowie pustoszą niemal cały Półwysep Bałkański.

 

551. Sklawinowie pokonują armię bizantyjską pod Adrianopolem.

 

558. Ponowny najazd Sklawinów na Bizancjum. W tym czasie pierwsze większe grupy Sklawinów i Antów osiedlają się na Bałkanach.

 

568. Awarowie zajmują Panonię i uzależniają plemiona słowiańskie nad Dunajem; początek wspólnych wypraw w głąb prowincji Bizantyjskich.

 

Ok. 595. Wysłańcy Słowiańscy  znad „Oceanu Zachodniego” schwytani przez wojska bizantyjskie.

 

Wiek VI-VIII: osadnictwo Słowian na terenie górnej Bawarii; ziemie nad Menem, jego lewym dopływem Radęcą i dopływami Dunaju – rzekami Wörnitz, Altmühl i Naab.

 

610-640. Wędrówki Serbów i Chorwatów z północy na Półwysep Bałkański.

 

Ok. 625. Powstanie Słowian naddunajskich przeciw Awarom; kupiec Samo przywódcą związku plemiennego.

 

Ok. 623 – 660. Państwo Samona – najstarsze znane państwo zachodniosłowiańskie.

 

631. Wyprawa króla Franków Dagoberta na Słowian; Derwan, książę Serbów przyłącza się do związku Samona.

 

630-650. Chazarowie tworzą nad dolną Wołgą państwo.

 

Ok. 660. Rozpad związku Słowian naddunajskich po śmierci Samona.

 

681. Asparuch zakłada nad dolnym Dunajem państwo bułgarskie.

 

Ok. 692. Wysłańcy słowiańscy na dworze frankońskiego majordoma Pepina II.

 

VII w. powstanie organizacji politycznej Słowian alpejskich; państwo Karantania (Karyntia).

 

711-713. Arabowie podbijają Hiszpanię.

 

719-754. Winfrid-Bonifacy chrystianizuje społeczności germańskie między Renem a Lasem Czeskim.

 

Ok. 750. Słowianie przenikają nad Fuldę.

 

789. Karol Wielki wspierany przez Obodrzyców i Serbów pokonuje Wieletów dowodzonych przez Drogowita.

 

796. Wojska frankońskie wspierane przez Słowian niszczą kaganat awarski.

 

Schyłek VIII w. Słowianie nadbałtyccy nawiązują kontakty ze Skandynawią i krajami sąsiednimi, za ich pośrednictwem ze światem arabskim.

 

793. Początek wypraw Normanów na Wyspy Brytyjskie.

 

Początek IXw – 907. Państwo Wielkomorawskie.

 

798-809. Książę obodrzycki Drażko sprzymierzeńcem Karola Wielkiego przeciw Sasom.

 

805. Kapitularz z Diedenhofen zakazuje wywozu broni na ziemie słowiańskie

 

809. Drażko obodrzycki zamordowany przez wysłańców Godfreda duńskiego w emporium Rerik.

 

831. Morawianie przyjmują chrzest, misjonarze „z Włoch, Grecji i Niemiec”.

 

Ok. 830. Mojmir książę morawski usuwa z Nitry księcia Pribinę i zajmuje zachodnią Słowację.

 

840-875. Nasilenie najazdów normańskich na Europę Zachodnią.

 

Ok. 850. Tzw. Geograf Bawarski opisuje grody i plemiona na północ od Dunaju.

 

855-873. Rościsław i Świętopełk morawscy toczą wojny z państwem wschodniokarolińskim.

 

862. Wódz Waregów Ruryk przybył do Nowogrodu Wielkiego - symboliczna data powstania państwa ruskiego

 

863. Konstantyn i Metody podejmują misję na Morawach; początki piśmiennictwa słowiańskiego.

 

869. Akceptacja obrządku słowiańskiego przez papieża Hadriana II; śmierć Konstantyna.

 

873. Metody arcybiskupem morawskim.

 

874. Ludwik Niemiec uznaje suwerenność Wielkich Moraw.

 

874-884. Świętopełk uzależnia górne Powiśle, Pocisie, Czechy, południowe Połabie i Panonię.

 

883. Książę czeski Borzywoj przyjmuje chrzest.

 

882. Książę nowogrodzki Oleg Mądry doprowadził do powstania państwa ze stolicą w Kijowie, istniejącego do 1169 roku

 

885. Śmierć Metodego i zakaz liturgii słowiańskiej; uczniowie wygnani z Moraw.

 

894-899. Walki o władzę między synami Świętopełka.

 

895. Węgrzy wkraczają do Kotliny Karpackiej.

 

Ok. 905. Taryfa z Kaffelstcttcn reguluje zasady handlu na pograniczu słowiańsko-bawarskim.

 

907. Węgrzy rozbijają państwo wielkomorawskie.

 

911. Normanowie osiedlają się w północnej Francji.

 

915 -921. Ludmiła czeska popiera naukę Wacława z ksiąg słowiańskich.

 

921—935. Wacław umacnia chrześcijaństwo w Czechach.

 

928-929. Henryk I podbija środkowe i południowe Połabie.

 

935. Książę czeski Wacław zamordowany za sprawą swego brata Bolesława I.

 

Lata 30 i 40 X wieku. Na terenie Wysoczyzny Gnieźnieńskiej w krótkim czasie zostaje wybudowanych pięć potężnych grodów: Bnin (drugi gród), Gniezno, Giecz (nowa warownia), Ląd (nowa warownia), Poznań (drugi gród) oraz rozbudowano potężny gród w Grzybowie.

 

937. utworzenie Marchii Wschodniej (Marchia Saska) przez  Ottona I na południowo-wschodnich rubieżach Saksonii obejmująca terytorium od gór Harz po rzeki Soławę i Muldę. Celem marchii był podbój graniczących z nią ziem słowiańskich.

 

937. Władzę w Marchii Wschodniej objął Geron. który rozpoczął swoje rządy od zaproszenia 30 książąt słowiańskich na ucztę, podczas której zostali otruci.

 

940. Geron podbił stolicę stodorańską – Brennę, wymuszając trybut na Połabianach.

 

950. Bolesław I Czeski uznaje zwierzchnictwo niemieckie.

 

955. Zwycięstwo Ottona I nad rzeką Lech kładzie kres najazdom węgierskim.

 

955–957. Przez Połabie przetacza się fala powstań słowiańskich przeciwko dominacji niemieckiej.

 

965. Ibrahim ibn Jakub podróżuje po Europie Środkowej.

 

965. Kniaź kijowski Światosław rozbija Kaganat Chazarski.

 

966. Mieszko I przyjmuje chrzest.

 

974. Książę węgierski Gejza przyjmuje chrzest.

 

983. Powstanie  Słowian połabskich – konfederacji plemion słowiańskich Wieletów oraz Obodrytów, żyjących na terenach dzisiejszych wschodnich Niemiec, skierowane przeciw podporządkowaniu Świętemu Cesarstwu Rzymskiemu oraz chrystianizacji.

 

988. Książę kijowski Włodzimierz przyjmuje z Bizancjum chrzest.

 

1000. Spotkanie cesarza Ottona III z Bolesławem Chrobrym w Gnieźnie.

 

1000. Organizacja metropolii gnieźnieńskiej z biskupstwami w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu.