Mieszko II

Kazimierz Odnowiciel

Bolesław II Szczodry (Śmiały)

Bolesław Krzywousty

Historia Polski w okresie 1025 - 1138


1025-1034 ________________________________________ A1015005

Panowanie Mieszka II.

 

1028 ____________________________________________ A1015010

Wyprawa wojenna Mieszka II na terytorium Saksonii. Wyprawa wiązała się z buntem księcia szwabskiego Ernesta przeciwko cesarzowi Konradowi II. Z wyprawy Mieszko II przywiózł znaczne łupy wojenne.

 

1028 ___________________________________________ A1015015

Wojska czeskie pod wodzą syna księcia czeskiego Udaryka, Brzetysława, zajęły Morawy.

 

1029 ___________________________________________ A1015020

Odwetowa wyprawa wojenna cesarza Konrada II na Polskę. Wojska cesarskie zostały skutecznie zatrzymane pod Budziszynem.

 

1030 ___________________________________________ A1015025

Współdziałając z Węgrami atakowanymi przez Konrada II, Mieszko II ponownie najechał Saksonię.

 

1030 ___________________________________________ A1015030

Mieszko II ujawnił spisek braci, Bezpryma i Ottona. Bracia uciekli na Ruś. Tam Bezprym doprowadził do zawiązania sojuszu Niemiec i Rusi Kijowskiej, skierowanego przeciwko Mieszkowi II.

W wyniku najazdu księcia kijowskiego Jarosława Polska utraciła Bełz.

 

1031 ___________________________________________ A1015035

Najazd połączonych sił niemieckich i Rusi Kijowskiej na Polskę.

Mieszko II zostaje usunięty z tronu przez Bezpryma, jego przyrodniego brata.

Bezprym odesłał cesarzowi polskie insygnia koronacyjne. Tym samym zrezygnował z tytułu królewskiego.

W Polsce wybuchło powstanie ludowe.

 

1032 ___________________________________________ A1015040

Bezprym został zamordowany, po krótkich i okrutnych rządach.

Powrót Mieszka II do Polski 

 

1034, 10 maja ____________________________________ A1015045

W niejasnych okolicznościach umiera Mieszko II.

 

1034 – 1038 _____________________________________ A1015050

Przypuszczalny okres panowania Bolesława Zapomnianego, najstarszego syna Mieszka II.

 

1034 ___________________________________________ A1015055

Ucieczka Kazimierza, syna Mieszka II, za granicę.

 

1038 ___________________________________________ A1015060

Najazd Czechów (pod wodzą księcia Brzetysława I) Pomorzan i Prusów. Książę czeski zagrabił relikwie św. Wojciecha i inne skarby kościelne. Włączył Śląsk do Czech i dokonał zniszczeń w Wielkopolsce.

Na Mazowszu rosło znaczenie cześnika Masława.

 

1039 ____________________________________________ A1015065

Powrót Kazimierza do Polski. (Kazimierz przebywał w Niemczech w latach 1034 – 1039). Kazimierz stopniowo umacniał władzę i odzyskiwał utracone terytoria, dlatego został nazwany Odnowicielem. Jego działalność była możliwa dzięki wsparciu ze strony Niemiec.

 

1041 ____________________________________________ A1015070

Sojusz Kazimierza z Rusią Kijowską.

Kazimierz Odnowiciel zawarł związek małżeński z siostrą księcia kijowskiego Jarosława Mądrego, Dobroniegą. Dzięki sojuszowi wojska Rusi Kijowskiej pomagały między innymi w późniejszych walkach z Czechami i w pacyfikacji Mazowsza.

 

1046 ____________________________________________ A1015075

Zjazd w Miśni. Przy udziale cesarza Henryka III ustalono, że Pomorze ma płacić trybut Kazimierzowi. Nie zostało jednak włączone do państwa polskiego.

 

1047 _____________________________________________ A1015080

Klęska mazowieckiego cześnika Masława w bitwie z połączonymi siłami Kazimierza Odnowiciela i Jarosława, władcy kijowskiego. Upadek słowiańskiego Mazowsza i tym samym ostateczna klęska powstania ludowego.

 

1050 _____________________________________________ A1015085

Odzyskanie Śląska. Kazimierz Odnowiciel najechał na Śląsk i odebrał go z rąk Czechów. Przeciwstawiał się temu cesarz Henryk III grożąc interwencją zbrojną.

 

1054 _____________________________________________ A1015090

Zjazd w Kwedlinburgu. Porozumienie pokojowe z Czechami w sprawie Śląska. Kazimierz Odnowiciel zobowiązał się do wypłacania rocznego trybutu. Śląsk pozostał w granicach Państwa Polskiego.

.

1058, 19 marca ____________________________________ A1015095

Zmarł Kazimierz I Odnowiciel.

 

1058-1079 ________________________________________ A1015100

Panowanie Bolesława II Szczodrego (Śmiałego).

 

1060 ____________________________________________ A1015105

Bolesława Szczodry poparł węgierskie stronnictwo przeciwstawiające się królowi niemieckiemu Henrykowi II. Dzięki pomocy Bolesława Szczodrego władzę na Węgrzech objął Bela I. W swojej polityce Bolesław II przeciwstawiał się Henrykowi II, wspierając później opozycję możnych saskich przeciwko królowi niemieckiemu.

 

1068 ____________________________________________ A1015110

Wzrost napięcia w stosunkach polsko – czeskich ze względu na spór dotyczący przynależności Śląska. Bolesław II przestał płacić trybut i zdecydował się na wyprawę wojenną na gród Hradec. Poniósł porażkę, a następnie zawarł z Czechami nietrwały układ. Po wyprawie na Czechy Bolesław Śmiały interweniował na Rusi. Dotarł do Kijowa i zdobył ziemię wiską.  Bolesław Szczodry interweniował jeszcze dwukrotnie na Rusi (1073, 1076) celem pomocy w zdobyciu władzy przez wuja Izasława.

 

1070-1071 _______________________________________ A1015115

Wybuchł ponowny konflikt polsko – czeski. Jego przyczyną było niepłacenie trybutu przez Polskę. W rozejmie uczestniczył król niemiecki Henryk IV.

 

1071 _____________________________________________ A1015120

Zjazd w Miśni. Król niemiecki Henryk IV doprowadził do układu polsko – czeskiego. Strony układu zobowiązane zostały do poszanowania dotychczasowych granic i powstrzymania się od metod wojennych.

 

1073 _____________________________________________ A1015125

Bolesław Szczodry nawiązał kontakty z opozycją zorganizowaną przeciw królowi niemieckiemu Henrykowi IV. Umocnił relacje z papiestwem.

 

1073 _____________________________________________ A1015130

Przeciwko Henrykowi IV wybuchło powstanie możnych. Bolesław Szczodry wykorzystał sytuację wewnętrzną w Niemczech i antagonizm cesarsko-papieski do umocnienia stosunków politycznych z papieżem Grzegorzem VII. Dzięki temu udało mu się odbudować arcybiskupstwo w Gnieźnie i podległe mu biskupstwa w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu oraz założyć nowe biskupstwo w Płocku.  Umocnienie relacji z papieżem przyczyniło się do uzyskania tytułu królewskiego.

 

1076. 25 grudnia ___________________________________ A1015135

Bolesław Szczodry  został koronowany w Gnieźnie na króla Polski. Koronacja Bolesława nie była mile widziana na dworze niemieckim. Odnowienie władzy królewskiej napotykało także na opór coraz silniejszej warstwy możnych.

 

1077 ____________________________________________ A1015140

Wyprawa na Ruś Kijowską. Bolesław Szczodry pomógł w zdobyciu tamtejszego tronu Izjasławowi. Przyłączył Grody Czerwieńskie do Polski. W tym samym roku interweniował też na Węgrzech na prośbę króla Władysława.

 

1079 ____________________________________________ A1015145

Konflikt z biskupem Stanisławem. Biskup krakowski Stanisław popierał warstwę możnowładców, zmierzających do osłabienia władzy królewskiej. Konflikt między królem, a biskupem spowodowany był królewskim planem reorganizacji biskupstwa krakowskiego.

 

1079 ____________________________________________ A1015150

Wojna domowa i wygnanie Bolesława II Śmiałego z Polski.

 

1079-1102 __________________________________________________ A1015155

Panowanie Władysława Hermana. Rzeczywiste rządy w jego imieniu sprawował palatyn Sieciech aż do roku 1000.

 

1079 _____________________________________________ A1015160

Na tronie zasiadł brat Bolesława Szczodrego, Władysław Herman, wcześniej współpracujący z opozycją antykrólewską. Wraz z ucieczką Bolesława Śmiałego nastąpił kryzys monarchii i osłabienie władzy centralnej na rzecz możnowładców. Władysław Herman nie zdecydował się na koronację. Faktyczną władzę przejął możnowładca Sieciech.

 

1082 _______________________________________________ A1015165

Bolesław Szczodry zmarł na wygnaniu.

 

1088 _____________________________________________ A1015170

Władysław Herman poślubił córkę cesarza Henryka III, Judytę Marię. Po ślubie Judyta Maria umieściła syna Władysława Hermana, a swojego pasierba, Zbigniewa, w żeńskim klasztorze w Niemczech. Na dworze polskim przeważyła opcja sojuszu z cesarstwem, której zwolennikiem był też Sieciech, sprawujący faktyczną władzę. Tępił opozycję otaczając się krewnymi i podporządkowanymi sobie zausznikami.

 

1090-1091 _______________________________________ A1015175

Walki wojsk Władysława Hermana na Pomorzu. Wojska Władysława Hermana po złupieniu Pomorza wycofały się. Nie doszło do ekspansji terytorialnej.

 

1093 ____________________________________________ A1015180

 Wybuchł bunt możnych śląskich. Nastąpiła poprawa stosunków polsko - czeskich.

 

1097 ____________________________________________ A1015185

Państwo polskie podzielone zostało między Władysława Hermana i jego synów. Nastąpiło to prawdopodobnie za namową możnych stojących w opozycji do Sieciecha.

 

1100 _____________________________________________ A1015190

Dzięki sojuszowi braci Zbigniewa i Bolesława udało się zakończyć władzę Sieciecha. 

 

1102, 4 czerwca ___  ________________________________ A1015195 

Zmarł Władysław Herman.

 

1103 ____________________________________________ A1015200

Sojusz Bolesława Krzywoustego z wielkim księciem kijowskim Świętopełkiem II. Sojusz zagwarantowany został małżeństwem Bolesława Krzywoustego ze Zbysławą, córką wielkiego księcia kijowskiego.

 

1103 _____________________________________________ A1015205

Bolesław Krzywousty najechał Morawy, w odwecie wojska czeskie najechały na Śląsk. Zawarto pokój, zgodnie z którym Bolesław Krzywousty zobowiązany został do zapłaty odszkodowania.

 

1106 _____________________________________________ A1015210

Bolesław III Krzywousty zdobył zwierzchnictwo nad całym krajem. Jego brat Zbigniew zrzekł się Wielkopolski. Jako władca Mazowsza podporządkował się Krzywoustemu.

 

1109 _____________________________________________ A1015215

Najazd Niemiec na Państwo Polskie. Przyczyną najazdu była wcześniejsza wyprawa Bolesława na Czechy w interesie Węgier, które pozostawały z kolei w konflikcie z Niemcami. Najazd niemiecki wiązał się także z próbą przywrócenia władzy bratu Bolesława, Zbigniewowi.

 

1110 ____________________________________________ A1015220

Najazd wojsk Bolesława III Krzywoustego na Czechy. W konflikcie polsko-czeskim celem wojskowym Bolesława III Krzywoustego były Morawy, natomiast wojska czeskie nękały przygraniczne grody – Koźle i Racibórz.

 

1115 ___________________________________________ A1015225

Skończył się konflikt z Czechami. Doszło do zawarcia układu, w wyniku którego Bolesław III Krzywousty otrzymał gród Hradec (Hradec Kralove). Bolesław żeniąc się z Salomeą, córką hrabiego Bergu, został szwagrem króla czeskiego Władysława.

 

1116-1119 ______________________________________ A1015230

Bolesław III Krzywousty podbił Pomorze Wschodnie (1116) i Zachodnie (1119). Podbicie Pomorza skończyło się uznaniem zwierzchnictwa Państwa Polskiego przez księcia pomorskiego Warcisława.

 

1129 ___________________________________________ A1015235

Zawarcie sojuszu polsko-duńskiego. Sojusz został wzmocniony małżeństwem córki Bolesława III Krzywoustego, Ryksy, z synem króla duńskiego, Magnusem. Dzięki sojuszowi Bolesław Krzywousty wyruszył na Pomorze, zdobył Wolin i odzyskał zwierzchność nad Pomorzem.

 

1132 _____________________________________________ A1015240

Interwencja wojskowa Bolesława III Krzywoustego na Węgrzech. Wojska czeskie najechały na Śląsk.

 

1135 ______________________________________________ A1015245

Bolesław Krzywousty przybył do Merseburga na zaproszenie cesarza Lotara. Przyczyną zwołania zjazdu był konflikt polsko-węgierski i polsko-czeski.

 

1138, 28 października ________________________________ A1015250

Zmarł Bolesław Krzywousty.  Przed śmiercią Bolesław Krzywousty sporządził ustawę sukcesyjną (tzw. testament Krzywoustego), w której podzielił Polskę na dzielnice, które między przydzielił swoim synom.

Władysław II (najstarszy syn) otrzymał Śląsk, Bolesław Kędzierzawy otrzymał Mazowsze i Kujawy, Mieszko Stary Wielkopolskę, Henryk otrzymał ziemię sandomierską. Testament wprowadzał tzw. system senioralny z ze zwierzchnią władzą najstarszego księcia, tzw. princepsa, któremu przypadała poza dzielnicą dziedziczoną także dzielnica senioralna (ziemia krakowska, łęczycko-sieradzka, wschodnia Wielkopolska z Gnieznem i Pomorze Gdańskie). Princeps miał między innymi odpowiadać za politykę zagraniczną, mianowanie kasztelanów w dzielnicach młodszych książąt, jurysdykcję sądową nad młodszymi książętami.