Stosunki z Rusią i Litwą


1372  [A2535005] 

Ludwik Węgierski oddał Królestwo Rusi w zarząd księciu opolskiemu Władysławowi. W ten sposób zaakcentował odrębność tego kraju od Królestwa Polskiego i Królestwa Węgierskiego.

 

Ruś Halicka została przyłączona do Korony przez Kazimierza Wielkiego. Były to ziemie, które najbardziej przykuwały uwagę Ludwika Węgierskiego. Działo się tak dlatego, iż Ruś była od dawna obiektem ekspansji ze strony Węgrów. Jeszcze w trakcie wcześniejszych traktatów z Kazimierzem Wielkim, Andegawenowie zabezpieczyli sobie prawo do wykupu tej ziemi, w razie gdyby nie przejęli korony polskiej. Ludwik koronę jednak przejął i i wobec niemożności przyłączenia Rusi do Węgier, postanowił ustanowić namiestnikiem Rusi Halickiej księcia Władysława Opolczyka (1372). Władysław Opolczyk, sprawował wcześniej urząd palatyna Węgier i był spokrewniony z domem Andegawenów.  Władysław Opolczyk był namiestnikiem Rusi Halickiej w latach 1372-1378. Rządy Władysława Opolczyka na Rusi Halickiej zapisały się pozytywnie w karcie historii, zwłaszcza wiele uczynił dla organizacji Kościoła łacińskiego na tym terenie.  W 1375 r. za pośrednictwem Ludwika wystarał się o powstanie arcybiskupstwa halickiego. W późniejszym okresie Władysław Opolczyk zwalczał prawa Korony Polskiej do Rusi Halickiej i wraz z Luksemburgami snuł plany rozbioru Polski.

 

 

1376  [A2535010] 

Nastąpił atak książąt litewskich na Ruś Halicką. W wyniku najazdu spustoszona została Lubelszczyzna.

 

Ruś Halicka była również obiektem zainteresowania ze strony litewskiej. Dlatego też w 1376 r. książęta litewscy: Kiejstut i Lubart podjęli próbę opanowania tej ziemi. Litwa była nadal księstwem pogańskim. Litwini w czasie najazdu splądrowali ziemię Korony, zwłaszcza Lubelszczyznę i z wielkimi łupami powrócili do domu.

 

 

1377  [A2535015]

Miała miejsce wyprawa odwetowa Ludwika Węgierskiego. Polsko-węgierska wyprawa na Chełm i Bełz odebrała te grody Litwie.

 

W 1377 r. Ludwik Węgierski podjął wyprawę odwetową. W wyniku walk Polakom i Węgrom udało się zdobyć Chełm, Horodło, Grabowiec, Sewłoż i Bełz. Zdobyte grody zostały przyłączone do Rusi Halickiej. Po kampanii z 1377r, na Ruś Halicką nie powrócił już Władysław Opolczyk.

 

 

1378 [A2535020] 

Ludwik Węgierski wprowadził na Rusi Halickiej urząd starosty wzorując się na modelu administracji węgierskiej. Tym samym podkreślił odrębność Królestwa Rusi od Królestwa Polskiego.